3701    (B738         ) 0718 20130525 CI0000  
  3701    (B738         ) 0732 20130525 CI0684   (TSA-RMQ)
* 9HVJD   (BD700        ) 1646 20130525 XA0001   上回和阿湯哥一起來台宣傳,女主角歐嘉柯瑞蘭蔻搭承的那一架
  9M-MLJ  (B738       MH) 1535 20130525 MH0367   (TPE-KUL)
  9M-MLJ  (B738       MH) 1342 20130525 MH0366   (KUL-TPE)
  9M-MLP  (B738       MH) 0816 20130525 MH0069   (TPE-BKI)
  9M-MTF  (A333       MH) 1127 20130525 MH0387   (PVG-KUL)
  9M-MTF  (A333       MH) 0535 20130525 MH0386   (KUL-PVG)
  9M-MTG  (A333       MH) 0344 20130525 MH0052   (KUL-KIX)
  9M-MTH  (A333       MH) 0336 20130525 MH0066   (KUL-ICN)
  9M-MTH  (A333       MH) 1213 20130525 MH0067   (ICN-KUL)
  9M-MUA  (A332F      MH) 1836 20130525 MH6070   (KUL-MNL-TPE)
  9M-MUA  (A332F      MH) 2048 20130525 MH6071   (TPE-KUL)
  9M-MXC  (B738       MH) 0253 20130525 MH0395   (PVG-BKI)
  9M-MXD  (B738       MH) 2034 20130525 MH0068   (BKI-TPE)
  9V-JSB  (A320       3K) 1643 20130525 3K0724   (KIX-TPE-SIN)
* 9V-JSN  (A320       3K) 1837 20130525 3K0722   (KIX-TPE-SIN)
* 9V-SFO  (B744         ) 1845 20130525 SQ7962   (SIN-HKG-LAX)
  9V-STA  (A333       SQ) 2002 20130525 SQ0602   (SIN-ICN)
  9V-STD  (A333       SQ) 1832 20130525 SQ0879   (TPE-SIN)
  9V-STD  (A333       SQ) 1629 20130525 SQ0878   (SIN-TPE)
  9V-STF  (A333       SQ) 0422 20130525 SQ0608   (SIN-ICN)
  9V-STF  (A333       SQ) 0950 20130525 SQ0607   (ICN-SIN)
* 9V-STP  (A333       SQ) 1313 20130525 SQ0876   (SIN-TPE)
  9V-STP  (A333       SQ) 1501 20130525 SQ0877   (TPE-SIN)
  9V-STQ  (A333       SQ) 1256 20130525 SQ0600   (SIN-ICN)
  9V-STT  (A333       SQ) 0108 20130525 SQ0603   (ICN-SIN)
  9V-SWI  (B773       SQ) 0025 20130525 SQ0002   (SIN-SFO)
  9V-TAZ  (A320       TR) 2125 20130525 TR2997   (TPE-SIN)
  A6-EFG  (B777F      EK) 0414 20130525 EK9866   (DXB-TPE)
  A6-EFG  (B777F      EK) 0718 20130525 EK9867   (TPE-DXB)
  B-16109 (MD11F        ) 0716 20130525 BR6201   (TPE-BKK)
  B-16111 (MD11F        ) 0728 20130525 BR0602   (TPE-ANC)
  B-16201 (A321       BR) 1929 20130525 BR0131   (XIY-TPE)
  B-16203 (A321       BR) 1641 20130525 BR0266   (PNH-TPE)
  B-16205 (A321       BR) 1759 20130525 BR0805   (TPE-MFM)
  B-16205 (A321       BR) 1108 20130525 BR0867   (TPE-HKG)
  B-16301 (A330         ) 1022 20130525 BR0136   (TPE-AKJ)
  B-16301 (A330         ) 1917 20130525 BR0135   (AKJ-TPE)
  B-16302 (A330         ) 1025 20130525 BR0801   (TPE-MFM)
  B-16302 (A330         ) 1509 20130525 BR0802   (MFM-TPE)
  B-16302 (A330         ) 1922 20130525 BR0231   (TPE-SUB)
  B-16303 (A330         ) 1006 20130525 BR0227   (TPE-KUL)
  B-16305 (A330         ) 1038 20130525 BR0255   (TPE-DPS)
  B-16308 (A332       BR) 1515 20130525 BR0196   (TPE-NRT)
  B-16309 (A332       BR) 0913 20130525 BR2198   (TPE-NRT)
  B-16309 (A332       BR) 1630 20130525 BR2197   (NRT-TPE)
  B-16309 (A332       BR) 1835 20130525 BR0857   (TPE-HKG)
  B-16309 (A332       BR) 2218 20130525 BR0858   (HKG-TPE)
  B-16310 (A332       BR) 2232 20130525 BR0757   (HGH-TPE)
  B-16310 (A332       BR) 1841 20130525 BR0758   (TPE-HGH)
  B-16311 (A332       BR) 1033 20130525 BR0116   (TPE-CTS)
  B-16311 (A332       BR) 2319 20130525 BR0020   (TPE-GUM)
  B-16312 (A332       BR) 0925 20130525 BR0237   (TPE-CGK)
  B-16312 (A332       BR) 2038 20130525 BR0238   (CGK-TPE)
  B-16312 (A332       BR) 2317 20130525 BR0061   (TPE-VIE)
  B-16331 (A333       BR) 0457 20130525 BR0000  
  B-16331 (A333       BR) 0656 20130525 BR0192   (TSA-HND)
  B-16331 (A333       BR) 1446 20130525 BR0191   (HND-TSA)
  B-16331 (A333       BR) 1520 20130525 BR0190   (TSA-HND)
  B-16333 (A333       BR) 2126 20130525 BR0159   (ICN-TPE)
  B-16402 (B744         ) 1027 20130525 BR0696   (TPE-ANC-DFW)
  B-16406 (B744         ) 0729 20130525 BR0638   (TPE-ANC-JFK)
  B-16407 (B744         ) 0154 20130525 BR6281   (TPE-PEN)
  B-16408 (B744         ) 0844 20130525 BR0851   (TPE-HKG)
  B-16408 (B744         ) 1403 20130525 BR0852   (HKG-TPE)
  B-16408 (B744         ) 1554 20130525 BR0855   (TPE-HKG)
  B-16408 (B744         ) 1936 20130525 BR0856   (HKG-TPE)
  B-16409 (B744         ) 0954 20130525 BR0271   (TPE-MNL)
  B-16412 (B744         ) 0057 20130525 BR0715   (PEK-TPE)
  B-16412 (B744         ) 1040 20130525 BR0712   (TPE-PVG)
  B-16412 (B744         ) 1453 20130525 BR0711   (PVG-TPE)
  B-16412 (B744         ) 2312 20130525 BR0026   (TPE-SEA)
  B-16462 (B744         ) 0009 20130525 BR6535   (TPE-HKG)
  B-16462 (B744         ) 0548 20130525 BR6536   (HKG-TPE)
  B-16462 (B744         ) 0848 20130525 BR6608   (TPE-ANC-ATL)
  B-16481 (B744         ) 0821 20130525 BR0658   (TPE-ANC-ORD)
  B-16702 (B773       BR) 0851 20130525 BR2132   (TPE-KIX)
  B-16702 (B773       BR) 1427 20130525 BR2131   (KIX-TPE)
  B-16702 (B773       BR) 1715 20130525 BR0871   (TPE-HKG)
  B-16702 (B773       BR) 2055 20130525 BR0872   (HKG-TPE)
  B-16703 (B773       BR) 0929 20130525 BR0067   (TPE-BKK-LHR)
  B-16705 (B773       BR) 0024 20130525 BR0016   (TPE-LAX)
  B-16706 (B773       BR) 0504 20130525 BR0001   (LAX-TPE)
  B-16706 (B773       BR) 0915 20130525 BR0075   (TPE-AMS)
  B-16707 (B773       BR) 0407 20130525 BR0035   (YYZ-TPE)
  B-16709 (B773       BR) 0049 20130525 BR0087   (TPE-CDG)
  B-16710 (B773       BR) 0517 20130525 BR0017   (SFO-TPE)
  B-16710 (B773       BR) 0724 20130525 BR0891   (TPE-HKG)
  B-16710 (B773       BR) 1232 20130525 BR0892   (HKG-TPE)
  B-16710 (B773       BR) 1457 20130525 BR0869   (TPE-HKG)
  B-16710 (B773       BR) 1854 20130525 BR0870   (HKG-TPE)
  B-16710 (B773       BR) 2201 20130525 BR0018   (TPE-SFO)
  B-16711 (B773       BR) 0442 20130525 BR0031   (EWR-TPE)
  B-16711 (B773       BR) 0959 20130525 BR0391   (TPE-SGN)
  B-16711 (B773       BR) 1706 20130525 BR0392   (SGN-TPE)
  B-16711 (B773       BR) 2022 20130525 BR0036   (TPE-YYZ)
  B-16712 (B773       BR) 2117 20130525 BR0068   (LHR-BKK-TPE)
  B-16713 (B773       BR) 0013 20130525 BR0028   (TPE-SFO)
  B-16716 (B773       BR) 0624 20130525 BR0088   (CDG-TPE)
  B-16716 (B773       BR) 0938 20130525 BR0716   (TPE-PEK)
  B-16716 (B773       BR) 1911 20130525 BR0012   (TPE-LAX)
  B-16717 (B773       BR) 0522 20130525 BR0015   (LAX-TPE)
  B-16717 (B773       BR) 0800 20130525 BR0225   (TPE-SIN)
  B-16717 (B773       BR) 1726 20130525 BR0226   (SIN-TPE)
  B-16717 (B773       BR) 2013 20130525 BR0032   (TPE-JFK)
  B-16822 (ERJ190     AE) 1252 20130525 AE6822  
  B-16825 (ERJ190     AE) 1016 20130525 AE0282   (RMQ-OKA)
  B-16825 (ERJ190     AE) 1259 20130525 AE0283   (OKA-RMQ)
  B-16825 (ERJ190     AE) 1509 20130525 AE0963   (RMQ-CGO)
  B-16825 (ERJ190     AE) 2046 20130525 AE0964   (CGO-RMQ) 台中國際線越來越多了
  B-16827 (ERJ190     AE) 0655 20130525 AE0000  
  B-16827 (ERJ190     AE) 0757 20130525 AE0391   (TSA-TTT)
  B-16827 (ERJ190     AE) 0946 20130525 AE0392   (TTT-TSA)
  B-16827 (ERJ190     AE) 1030 20130525 AE0363   (TSA-MZG)
  B-16827 (ERJ190     AE) 1239 20130525 AE0364   (MZG-TSA)
  B-16827 (ERJ190     AE) 1310 20130525 AE0365   (TSA-MZG)
  B-16827 (ERJ190     AE) 1507 20130525 AE0366   (MZG-TSA)
  B-16827 (ERJ190     AE) 1541 20130525 AE1271   (TSA-KNH)
  B-16827 (ERJ190     AE) 1828 20130525 AE1272   (KNH-TSA)
  B-16828 (ERJ190     AE) 1149 20130525 AE7244  
  B-16828 (ERJ190     AE) 1817 20130525 AE7344     這飛哪裡的?
  B-16829 (ERJ190     AE) 0653 20130525 AE0000  
  B-16829 (ERJ190     AE) 0751 20130525 AE1261   (TSA-KNH)
  B-16829 (ERJ190     AE) 1040 20130525 AE1262   (KNH-TSA)
  B-16829 (ERJ190     AE) 1045 20130525 AE1263   (TSA-KNH)
  B-16829 (ERJ190     AE) 1354 20130525 AE1264   (KNH-TSA)
  B-16829 (ERJ190     AE) 1423 20130525 AE0395   (TSA-TTT)
  B-16829 (ERJ190     AE) 1615 20130525 AE0396   (TTT-TSA)
  B-16829 (ERJ190     AE) 1715 20130525 AE0393   (TSA-TTT)
  B-16829 (ERJ190     AE) 1931 20130525 AE0394   (TTT-TSA) 獨眼熊的一天
  B-18201 (B744         ) 0831 20130525 CI0020   (TPE-KIX-JFK)
  B-18202 (B744         ) 0000 20130525 CI0032   (TPE-YVR)
  B-18203 (B744         ) 2041 20130525 CI0017   (HNL-NRT-TPE)
  B-18205 (B744         ) 0622 20130525 CI0062   (FRA-TPE)
  B-18205 (B744         ) 0907 20130525 AE0987   (TPE-NKG)
  B-18205 (B744         ) 2357 20130525 CI0061   (TPE-FRA)
  B-18206 (B744         ) 0032 20130525 CI0008   (TPE-LAX) skyteam c/s
  B-18207 (B744         ) 0020 20130525 CI0004   (TPE-SFO)
  B-18208 (B744         ) 0840 20130525 CI0903   (TPE-HKG)
  B-18208 (B744         ) 1322 20130525 CI0904   (HKG-TPE)
  B-18208 (B744         ) 1520 20130525 CI0521   (TPE-CAN)
  B-18208 (B744         ) 1939 20130525 CI0522   (CAN-TPE) 50 c/s
  B-18210 (B744       CI) 0748 20130525 CI0833   (TPE-BKK)
  B-18210 (B744       CI) 1510 20130525 CI0834   (BKK-TPE)
  B-18210 (B744       CI) 1734 20130525 CI0517   (TPE-PEK)
  B-18211 (B774       CI) 0850 20130525 CI0156   (TPE-KIX)
  B-18211 (B774       CI) 1439 20130525 CI0157   (KIX-TPE)
  B-18211 (B774       CI) 1744 20130525 CI0006   (TPE-LAX)
  B-18212 (B744       CI) 0933 20130525 CI0501   (TPE-PVG)
  B-18212 (B744       CI) 1340 20130525 CI0502   (PVG-TPE)
  B-18212 (B744       CI) 1615 20130525 CI0018   (TPE-NRT-HNL)
  B-18215 (B744       CI) 2101 20130525 CI0005   (LAX-TPE)
  B-18251 (B744         ) 0918 20130525 CI0721   (TPE-KUL)
  B-18251 (B744         ) 1909 20130525 CI0722   (KUL-TPE)
  B-18301 (A330         ) 1402 20130525 CI0166   (KHH-KIX)
  B-18301 (A330         ) 1944 20130525 CI0167   (KIX-KHH)
  B-18302 (A330         ) 1009 20130525 CI0771   (TPE-DPS)
  B-18302 (A330         ) 2050 20130525 CI0772   (DPS-TPE)
  B-18303 (A330         ) 0447 20130525 CI2150   (TPE-NGO)
  B-18303 (A330         ) 1129 20130525 CI0151   (NGO-TPE)
  B-18303 (A330         ) 1344 20130525 CI0835   (TPE-BKK)
  B-18305 (A333       CI) 1203 20130525 CI0107   (NRT-TPE)
  B-18305 (A333       CI) 1446 20130525 CI0679   (TPE-HKG-CGK)
  B-18306 (A333       CI) 0801 20130525 CI0581   (KHH-PVG)
  B-18306 (A333       CI) 1216 20130525 CI0582   (PVG-KHH)
  B-18307 (A333       CI) 1530 20130525 CI0680   (CGK-HKG-TPE)
  B-18307 (A333       CI) 1751 20130525 CI0541   (TPE-WUH)
  B-18307 (A333       CI) 2324 20130525 CI0542   (WUH-TPE)
  B-18308 (A333       CI) 1059 20130525 CI0111   (FUK-TPE)
  B-18308 (A333       CI) 1326 20130525 CI0925   (TPE-HKG)
  B-18308 (A333       CI) 1800 20130525 CI0614   (HKG-TPE)
  B-18308 (A333       CI) 2026 20130525 CI0927   (TPE-HKG)
  B-18309 (A333       CI) 0941 20130525 CI0531   (TPE-TAO)
  B-18309 (A333       CI) 1516 20130525 CI0532   (TAO-TPE)
  B-18309 (A333       CI) 1802 20130525 CI0110   (TPE-FUK)
  B-18312 (A333       CI) 0804 20130525 CI0160   (TPE-ICN)
  B-18312 (A333       CI) 1334 20130525 CI0161   (ICN-TPE)
  B-18312 (A333       CI) 1539 20130525 AE0975   (TPE-SHE)
  B-18312 (A333       CI) 2220 20130525 AE0976   (SHE-TPE)
  B-18315 (A333       CI) 0945 20130525 CI0620   (HKG-TPE)
  B-18315 (A333       CI) 1138 20130525 CI0605   (TPE-HKG)
  B-18315 (A333       CI) 1608 20130525 CI0606   (HKG-TPE)
  B-18315 (A333       CI) 1816 20130525 CI0150   (TPE-NGO)
  B-18316 (A333       CI) 0910 20130525 CI0130   (TPE-CTS)
  B-18316 (A333       CI) 1736 20130525 CI0131   (CTS-TPE)
  B-18317 (A333       CI) 0916 20130525 CI0100   (TPE-NRT)
  B-18317 (A333       CI) 2327 20130525 CI0026   (TPE-GUM)
  B-18351 (A333       CI) 1519 20130525 CI0752   (SUB-SIN-TPE)
  B-18351 (A333       CI) 1808 20130525 CI0158   (TPE-KIX)
  B-18352 (A333       CI) 0735 20130525 CI7847   (TPE-TSA)
  B-18352 (A333       CI) 0833 20130525 CI0220   (TSA-HND)
  B-18352 (A333       CI) 1704 20130525 CI0221   (HND-TSA)
  B-18352 (A333       CI) 1724 20130525 CI0222   (TSA-HND)
  B-18353 (A333       CI) 0842 20130525 CI0791   (TPE-HAN)
  B-18353 (A333       CI) 1501 20130525 CI0792   (HAN-TPE)
  B-18353 (A333       CI) 1714 20130525 CI0751   (TPE-SIN-SUB)
  B-18355 (A333       CI) 0928 20130525 CI0223   (HND-TSA)
  B-18355 (A333       CI) 1107 20130525 CI0000  
  B-18355 (A333       CI) 1140 20130525 CI0201   (TSA-SHA)
  B-18355 (A333       CI) 1804 20130525 CI0202   (SHA-TSA)
  B-18357 (A333       CI) 1115 20130525 CI0159   (KIX-TPE)
  B-18357 (A333       CI) 1432 20130525 CI0116   (TPE-FUK)
  B-18357 (A333       CI) 1923 20130525 CI0117   (FUK-TPE)
  B-18358 (A333       CI) 0543 20130525 CI0054   (AKL-BNE-TPE)
  B-18358 (A333       CI) 0857 20130525 CI0071   (TPE-DEL-ROM)
  B-18359 (A333       CI) 0005 20130525 CI0051   (TPE-SYD-AKL)
  B-18606 (B738         ) 0910 20130525 CI0753   (TPE-SIN)
  B-18606 (B738         ) 1847 20130525 CI0754   (SIN-TPE) 50 c/s
  B-18607 (B738         ) 1455 20130525 CI0862   (PNH-TPE)
  B-18607 (B738         ) 1811 20130525 CI0122   (TPE-OKA)
  B-18608 (B738         ) 0722 20130525 CI0301   (TPE-KHH)
  B-18609 (B738         ) 0629 20130525 CI0726   (KUL-TPE)
  B-18609 (B738         ) 0939 20130525 CI0601   (TPE-HKG)
  B-18609 (B738         ) 1411 20130525 CI0602   (HKG-TPE)
  B-18609 (B738         ) 1737 20130525 CI0112   (TPE-HIJ)
  B-18610 (B738         ) 0000 20130525 CI0837   (TPE-BKK)
  B-18610 (B738         ) 0720 20130525 CI0838   (BKK-TPE)
  B-18610 (B738         ) 0915 20130525 CI0641   (TPE-HKG)
  B-18610 (B738         ) 1634 20130525 CI0162   (TPE-ICN)
  B-18612 (B738         ) 0948 20130525 CI0113   (HIJ-TPE)
  B-18612 (B738         ) 1344 20130525 CI0028   (TPE-ROR)
  B-18615 (B738         ) 0655 20130525 CI0300   (KHH-TPE)
  B-18615 (B738         ) 0835 20130525 CI0120   (TPE-OKA)
  B-18615 (B738         ) 1427 20130525 CI0703   (TPE-MNL)
  B-18615 (B738         ) 1906 20130525 CI0704   (MNL-TPE)
  B-18615 (B738         ) 2055 20130525 CI0725   (TPE-KUL)
  B-18617 (B738       CI) 0426 20130525 CI0852   (CNX-TPE)
  B-18617 (B738       CI) 0802 20130525 CI0701   (TPE-MNL)
  B-18617 (B738       CI) 1226 20130525 CI0702   (MNL-TPE)
  B-18617 (B738       CI) 1439 20130525 CI0114   (TPE-KMI)
  B-18617 (B738       CI) 1859 20130525 CI0115   (KMI-TPE)
  B-18651 (B738       CI) 0733 20130525 CI7310   (CYI-FSZ)
  B-18651 (B738       CI) 1753 20130525 CI7311   (FSZ-CYI) 嘉義靜岡首航
  B-18652 (B738       CI) 0741 20130525 CI0154   (TPE-NGO)
  B-18652 (B738       CI) 1351 20130525 CI0155   (NGO-TPE)
  B-18652 (B738       CI) 1608 20130525 CI0525   (TPE-SYX)
  B-18652 (B738       CI) 2149 20130525 CI0526   (SYX-TPE)
  B-18705 (B744F        ) 0041 20130525 CI5997   (TPE-CKG)
  B-18706 (B744F        ) 2245 20130525 CI5397   (SFO-TPE)
  B-18707 (B744F        ) 1052 20130525 CI5108   (TPE-LAX)
  B-18708 (B744F        ) 1206 20130525 CI5254   (TPE-ANC-ATL-DFW)
  B-18709 (B744F        ) 2219 20130525 CI5147   (ORD-ANC-TPE)
  B-18710 (B744F        ) 1905 20130525 CI5837   (TPE-HKG)
  B-18710 (B744F        ) 1539 20130525 CI5155   (LAX-KIX-TPE)
  B-18711 (B744F        ) 0939 20130525 CI5998   (CKG-TPE)
  B-18711 (B744F        ) 1531 20130525 CI5706   (TPE-NRT)
  B-18711 (B744F        ) 2255 20130525 CI5705   (NRT-TPE)
  B-18712 (B744F        ) 0531 20130525 CI5441   (TPE-BKK-AMS)
  B-18715 (B744F        ) 0034 20130525 CI5991   (TPE-XMN)
  B-18715 (B744F        ) 0524 20130525 CI5992   (XMN-TPE)
  B-18715 (B744F        ) 1134 20130525 CI5885   (TPE-PEN)
  B-18716 (B744F        ) 0124 20130525 CI5834   (HKG-TPE)
  B-18716 (B744F        ) 0453 20130525 CI5126   (TPE-KIX-LAX)
  B-18717 (B744F        ) 0326 20130525 CI5322   (TPE-ANC-JFK)
  B-18718 (B744F        ) 0827 20130525 CI5236   (TPE-ANC-ORD)
  B-18719 (B744F      CI) 1549 20130525 CI5321   (JFK-ANC-TPE)
  B-18719 (B744F      CI) 1956 20130525 CI5853   (TPE-CGK)
  B-18721 (B744F      CI) 0038 20130525 CI5883   (TPE-SIN)
  B-18721 (B744F      CI) 1332 20130525 CI5884   (SIN-BKK-TPE)
  B-18721 (B744F      CI) 2102 20130525 CI5895   (TPE-CAN)
  B-18722 (B744F      CI) 2311 20130525 CI5253   (DFW-ATL-ANC-TPE) 白機
  B-18723 (B744F      CI) 0011 20130525 CI5897   (TPE-PVG)
  B-18723 (B744F      CI) 0543 20130525 CI5898   (PVG-TPE)
  B-18723 (B744F      CI) 1201 20130525 CI5384   (TPE-ANC-MIA)
  B-18725 (B744F      CI) 1420 20130525 CI6406   (LUX-TPE)
  B-18725 (B744F      CI) 2349 20130525 CI5897   (TPE-PVG)
  B-18801 (A340         ) 0020 20130525 CI0061   (TPE-FRA)
  B-18802 (A340         ) 0928 20130525 CI0761   (TPE-CGK)
  B-18803 (A340         ) 1246 20130525 CI0066   (AMS-BKK-TPE)
  B-18803 (A340         ) 1504 20130525 CI0783   (TPE-SGN)
  B-18803 (A340         ) 2205 20130525 CI0784   (SGN-TPE)
  B-18806 (A340         ) 0445 20130525 CI0031   (YVR-TPE)
  B-18806 (A340         ) 0912 20130525 AE0991   (TPE-XMN)
  B-18806 (A340         ) 1948 20130525 CI0916   (HKG-TPE) 氣候觀測機
  B-18807 (A340         ) 0810 20130525 CI0781   (TPE-SGN)
  B-18807 (A340         ) 1514 20130525 CI0782   (SGN-TPE)
  B-18807 (A340         ) 1712 20130525 AE0989   (TPE-NGB)
  B-18807 (A340         ) 2018 20130525 AE0990   (NGB-TPE)
  B-22101 (A333       GE) 1649 20130525 GE0867   (TPE-BKK) 電力系統異常,返航檢修
  B-22102 (A333       GE) 1938 20130525 GE0887   (TPE-SIN)
* B-2220  (A320         ) 1653 20130525 MU2072   (YNZ-HKG)
  B-2281  (A321         ) 1235 20130525 CZ3052   (TPE-CGQ)
  B-2281  (A321         ) 1037 20130525 CZ3051   (CGQ-TPE)
  B-5129  (B738       CZ) 1209 20130525 CZ3022   (TPE-KWE)
* B-5129  (B738       CZ) 1018 20130525 CZ3021   (KWE-TPE)
  B-5339  (B738       CZ) 2052 20130525 CZ3046   (TPE-NNG)
* B-5339  (B738       CZ) 1836 20130525 CZ3045   (NNG-TPE)
  B-5632  (B738       MF) 2126 20130525 MF0884   (TSA-FOC)
  B-6091  (A332       CA) 1704 20130525 CA0189   (PEK-TPE)
  B-6091  (A332       CA) 1846 20130525 CA0190   (TPE-PEK) Star Alliance c/s
  B-6093  (A332       CA) 2022 20130525 CA0177   (PEK-PVG-MEL) Star Alliance c/s
  B-6122  (A332       MU) 2203 20130525 MU0731   (PVG-CNS)
  B-6123  (A332       MU) 1911 20130525 MU0562   (SYD-PVG)
  B-6127  (A333       MU) 1403 20130525 MU5007   (PVG-TPE) 世博3號
* B-6205  (A319       CZ) 1953 20130525 CZ3012   (TPE-SHE)
* B-6220  (A319       CZ) 1656 20130525 MU2072   (YNZ-HKG)
  B-6259  (A320       MU) 1333 20130525 MU2038   (TPE-XIY)
* B-6259  (A320       MU) 1142 20130525 MU2037   (XIY-TPE)
* B-6271  (A321       CZ) 1224 20130525 CZ6311   (SHE-TAO-SZX)
  B-6297  (A320       ZH) 1336 20130525 ZH9491   (SHE-WNZ-SYX)
  B-6343  (A321       CZ) 1340 20130525 CZ3088   (TPE-SZX)
  B-6343  (A321       CZ) 1122 20130525 CZ3087   (SZX-TPE)
  B-6545  (A332       MU) 2145 20130525 MU0737   (PVG-MEL)
* B-6600  (A320       MU) 2140 20130525 MU0506   (HKG-PVG)
* B-6619  (A320       HO) 1904 20130525 HO1157   (SHA-ZUH)
  B-6657  (A321       CZ) 1828 20130525 CZ3096   (TPE-PVG)
  B-6657  (A321       CZ) 2218 20130525 CZ3832   (PVG-SZX)
  B-6687  (A321       CZ) 0848 20130525 CZ3590   (SHA-SZX)
  B-6687  (A321       CZ) 1555 20130525 CZ3798   (HGH-SZX)
* B-6798  (A320       MU) 2139 20130525 MU5558   (FOC-PVG)
  B-6912  (A321       CZ) 1510 20130525 CZ3561   (SZX-SHA)
  B-6913  (A321       CZ) 1123 20130525 CZ3576   (SHA-SZX)
* B-6978  (A321       CZ) 2051 20130525 CZ3558   (SHA-SZX)
  B99888  (G550         ) 0724 20130525 XA9988  
  B-HXB   (A340         ) 1648 20130525 CX0418   (HKG-ICN)
  B-LAA   (A333       CX) 2127 20130525 CX0505   (NRT-HKG)
  B-LAZ   (A333       CX) 1650 20130525 CX0467   (TPE-HKG)
* B-LJG   (B748F      CX) 2125 20130525 CX0090   (HKG-ANC-DFW)
* B-LNO   (A333       HX) 1430 20130525 HX0253   (TPE-HKG)
* B-LNX   (A332F      HX) 2303 20130525 HX9625   (KIX-HKG)
  B-LNY   (A332F      HX) 1137 20130525 HX9238   (PVG-HKG)
  B-MAF   (A321       NX) 1426 20130525 NX0128   (MFM-NKG)
  B-MAF   (A321       NX) 1821 20130525 NX0127   (NKG-MFM)
  B-MAF   (A321       NX) 2203 20130525 NX0138   (MFM-SHA)
  B-MAP   (A321       NX) 1527 20130525 NX0136   (MFM-SHA)
  B-MAP   (A321       NX) 2238 20130525 NX0122   (MFM-HGH)
  HL7404  (B744         ) 0154 20130525 KE0624   (MNL-ICN)
  HL7404  (B744         ) 1838 20130525 KE0651   (ICN-BKK)
  HL7485  (B744         ) 2327 20130525 KE0363   (ICN-SIN-PEN)
* HL7500  (B772         ) 1458 20130525 KE0604   (HKG-ICN)
  HL7526  (B772         ) 0536 20130525 KE0642   (SIN-ICN)
  HL7534  (B773         ) 0334 20130525 KE0672   (KUL-ICN)
  HL7540  (A330         ) 1458 20130525 KE0604   (HKG-ICN)
  HL7554  (A330         ) 2130 20130525 KE0659   (ICN-BKK)
* HL7601  (B744F        ) 1003 20130525 KE0311   (ICN-HKG)
  HL7601  (B744F        ) 1516 20130525 KE0312   (HKG-ICN)
  HL7603  (B744F      KE) 0003 20130525 KE0367   (ICN-KUL-PEN)
  HL7603  (B744F      KE) 1300 20130525 KE0368   (PEN-ICN)
  HL7702  (A333       KE) 0606 20130525 KE0660   (BKK-ICN)
  HL7709  (A333       KE) 2126 20130525 KE0661   (PUS-BKK)
  HL7709  (A333       KE) 0616 20130525 KE0662   (BKK-PUS)
  HL7710  (A333       KE) 0541 20130525 KE0630   (DPS-ICN)
  HL7720  (A333       KE) 0333 20130525 KE0684   (SGN-ICN)
  HL7731  (A321       OZ) 2121 20130525 OZ0749   (ICN-HKG)
  HL7735  (A321       OZ) 2126 20130525 OZ0757   (ICN-BKI)
  HL7741  (A333       OZ) 0328 20130525 OZ0752   (SIN-ICN)
* HL7741  (A333         ) 1448 20130525 OZ0702   (MNL-ICN)
  HL7746  (A333       OZ) 1706 20130525 OZ0751   (ICN-SIN)
* HL7747  (A333       OZ) 2115 20130525 OZ0745   (ICN-HKG)
  HL8224  (B738       KE) 1648 20130525 KE0682   (SGN-ICN)
  HL8225  (B738       KE) 0208 20130525 KE0464   (DAD-ICN)
  HL8248  (B739       KE) 0306 20130525 KE0690   (PNH-ICN)
  HL8277  (A321       OZ) 1649 20130525 OZ0732   (SGN-ICN)
  HS-TBE  (A333       TG) 1136 20130525 TG0634   (BKK-TPE-ICN)
  HS-TBE  (A333       TG) 2042 20130525 TG0635   (ICN-TPE-BKK)
  HS-TBF  (A333       TG) 0813 20130525 TG0637   (TPE-BKK)
  HS-TEN  (A333       TG) 2209 20130525 TG0608   (HKT-HKG-TPE)
  HS-TEP  (A333       TG) 0806 20130525 TG0609   (TPE-HKG-HKT)
  HS-TGH  (B744F        ) 1601 20130525 TG0863   (NRT-TPE-BKK)
* HS-TGY  (B744         ) 1309 20130525 TG0641   (NRT-BKK)
* HS-TKS  (B773       TG) 0408 20130525 TG0642   (BKK-NRT)
  JA07AN  (B737       NH) 1106 20130525 NH1241   (NGO-HKG)
  JA303J  (B738       JL) 0859 20130525 JL0814   (TPE-KIX)
  JA304J  (B738       JL) 1012 20130525 JL0802   (TPE-NRT)
  JA305J  (B738       JL) 2104 20130525 JL0809   (NRT-TPE)
  JA312J  (B738       JL) 1620 20130525 JL0822   (TPE-NGO)
  JA312J  (B738       JL) 1330 20130525 JL0805   (NRT-TPE)
  JA315J  (B738       JL) 2015 20130525 JL0815   (KIX-TPE)
* JA322J  (B738       JL) 2037 20130525 JL0099   (HND-TSA)
  JA604F  (B763F      NH) 0938 20130525 NH8442   (TPE-NRT)
  JA604F  (B763F      NH) 0617 20130525 NH8429   (OKA-TPE)
* JA611J  (B763       JL) 1243 20130525 JL0736   (HKG-NRT)
  JA612A  (B763       NH) 1218 20130525 NH1185   (HND-TSA)
  JA612A  (B763       NH) 1255 20130525 NH1186   (TSA-HND)
  JA620J  (B763       JL) 0441 20130525 JL0728   (BKK-KIX)
  JA622A  (B763       NH) 1655 20130525 NH1188   (TSA-HND)
  JA622J  (B763       JL) 2029 20130525 JL0099   (HND-TSA)
  JA627A  (B763       NH) 1219 20130525 NH0912   (HKG-NRT)
  JA711J  (B772       JL) 1702 20130525 JL0026   (HKG-HND)
  JA711J  (B772       JL) 1211 20130525 JL0029   (HND-HKG)
  JA8264  (B763         ) 0914 20130525 JL0812   (KHH-NRT)
  JA8264  (B763         ) 2047 20130525 JL0811   (NRT-KHH)
  JA8664  (B763         ) 0120 20130525 NH8424   (HKG-OKA)
  LX-VCB  (B748F      CV) 2149 20130525 CV0790   (LUX-OSDI)
  LX-VCF  (B748F      CV) 2318 20130525 CV0431   (HKG-ANC)
  N14249  (B738         ) 1235 20130525 CO0078   (HKG-NRT)
  N-168CL (B744       CI) 2208 20130525 CI0920   (HKG-TPE)
  N-168CL (B744       CI) 1755 20130525 CI0617   (TPE-HKG)
* N260UP  (MD-11      5X) 1852 20130525 UP0078   (ANC-NRT-HKG)
* N298W   (DA900        ) 0421 20130525 ZD0001  
  N332UP  (B763         ) 2306 20130525 UP0027   (HKG-ANC)
  N342UP  (B763F      5X) 0737 20130525 UP0158   (ANC-CRK-TPE)
  N342UP  (B763F      5X) 2240 20130525 UP0157   (TPE-CRK-ANC)
  N582UP  (B744F      5X) 1037 20130525 UP0062   (HKG-ANC-ONT)
  N705DN  (B772       DL) 2000 20130525 DL0155   (SEA-NRT-HKG)
  N707DN  (B772       DL) 0944 20130525 DL0156   (HKG-NRT-SEA)
  N887FD  (B777F      FX) 2311 20130525 FX0098   (HKG-MEM)
  N889FD  (B777F      FX) 1213 20130525 FX0169   (ANC-TPE-HKG)
  N889FD  (B777F      FX) 2206 20130525 FX0012   (HKG-ANC)
  PH-AHY  (B763         ) 1806 20130525 OR0000     Arkefly
* PK-GFG  (B738       GA) 0624 20130525 GA0852   (CGK-TPE)
  PK-GFG  (B738       GA) 1003 20130525 GA0853   (TPE-CGK)
  PK-GPI  (A332       GA) 1155 20130525 GA0879   (ICN-CGK)
  PK-GPI  (A332       GA) 0519 20130525 GA0878   (CGK-ICN)
  RPC3335 (A333       PR) 1424 20130525 PR0336   (MNL-PVG)
* RPC8611 (A320       PR) 1748 20130525 PR0416   (MNL-PUS)
  RPC8618 (A320       PR) 0217 20130525 PR0466   (MNL-ICN)
  RPC8619 (A320       PR) 1257 20130525 PR0895   (TPE-MNL)
  RPC8619 (A320       PR) 1109 20130525 PR0894   (MNL-TPE)
* VN-A151 (B772       VN) 0346 20130525 VN0408   (SGN-ICN)
  VN-A322 (A321       VN) 1047 20130525 VN0421   (PUS-SGN)
  VN-A322 (A321       VN) 0358 20130525 VN0420   (SGN-PUS)
  VN-A352 (A321       VN) 0802 20130525 VN0579   (TPE-HAN)
* VN-A361 (A321       VN) 1141 20130525 VN0576   (HAN-TPE)
  VN-A374 (A332       VN) 0359 20130525 VN0320   (SGN-KIX)
  VN-A375 (A332       VN) 0828 20130525 VN0571   (TPE-SGN)
  VT-ALB  (B772       AI) 0936 20130525 AI0314   (BOM-DEL-KIX)
  XU-ZAC  (A320       ZA) 0306 20130525 MX0000     Skywings Asia Airlines

創作者介紹
創作者 leo-dady 的頭像
leo-dady

航空與1/500的想像世界與故事

leo-dady 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()